Διοίκηση

Σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθμό 3329/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» στο ανώτατο επίπεδο, τα όργανα διοίκησης είναι:

  Το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, που  είναι και ταυτόχρονα ο Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση  Διοικητικού Συμβουλίου Γ.Ν.Τ.
Σύνθεση  Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν.Τ.
Σύνθεση  Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Τ.