Σύνθεση Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Γ.Ν.Τ.

Ο σκοπός της Επιτροπής είναι η καταγραφή των Νοσοκομειακών λοιμώξεων, η παρακολούθηση υγιεινής των χώρων, η διαχείριση απορριμμάτων, η παρακολούθηση ασηψίας-αντισηψίας, η καταγραφή λοιμωδών νοσημάτων, η έκδοση οδηγιών για μέτρα πρόληψης, ο εμβολιασμός του προσωπικού και η εκπαίδευση του και η τήρηση αρχείου της Επιτροπής.

Πρόεδρος: Κοκκίνης Φοίβος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Παγδάτογλου Κυριακή
Μέλη:
Περίφανος Σπυρίδων
Τσουρβάκας Στέφανος
Παραφόρου Θεονίκη
Ήππα Βασιλική
Μπίκα Σπυριδούλα
Τσιόκα Αγορίτσα
Παπαθεοδώρου Μαρία
Κραψίτης Σωτήρης
Κοθρά Ειρήνη