Τμήματα Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας, ανά τμήμα, είναι οι ακόλουθες:

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 Τμήμα Γραμματείας
 Τμήμα Οικονομικού
 Τμήμα Κίνησης Ασθενών
 Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών
 Τμήμα Επιστασίας και Ιματισμού

 

Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τμήμα Τεχνικού
Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας