Τμήμα Οικονομικού

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 Τμήμα Οικονομικού

Είναι υπεύθυνο για:

 • ‘Ολες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων,
 • Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών,
 • Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής,
 • Τη διαχείριση των χρημάτων του νοσοκομείου,
 • Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων,εξόδων και υλικών,
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών),
 • Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας,
 • Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος,
 • Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών,
 • Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων,
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου,
 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου,
 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος),
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.