Ημερίδα «Μητρικός θηλασμός»

November 2, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Ημερίδα «Μητρικός θηλασμός»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, 10.00 – 13.00 στο ΑΝΑΝΤΙ CITY RESORT

afisa_mitrikos_thilasmos_CURVES_res_2

 

Χορηγός: “ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ” ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ 11 έναντι νοσοκομείου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

October 27, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρων & Παθολόγου

Ανακοίνωση

October 26, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 738/30/6-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Τρικάλων και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα ραντεβού για Μαστογραφία έχουν διπλασιαστεί.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δελτίο τύπου 31/8/2017

August 31, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων  λαμβάνοντας υπόψιν την:

1. Αρ. πρωτ Γ4Α/γ.π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου «Ίδρυση Δημόσιων ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας

2. Το ΦΕΚ τέυχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αρ. 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κων/νου «Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών ΙΕΚ

3. Το αρ πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, εγκύκλιος «Εύρυθμη  λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

4. Την  αρ.πρωτ 23533 / 29-08-2017 Έγκριση του κ.Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων

Ανακοινώνει:

Ότι  στο  ΔΙΕΚ  Γ.Ν.Τρικάλων  «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) εγγραφές καταρτιζομένων στο  Α εξάμηνο για την  σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργούνται  από:  1/9/17 έως και 15/9/2017

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ  (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9 π.μ – 1 μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1 Σχετική αίτηση(παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των  αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος (υποχρεωτικό)

2 Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοτυπία).

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (υποχρεωτικό)

Ž3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό)

4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5 ΑΜΚΑ

6 Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8 Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται  η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους  χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β)

Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν.Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Πληροφορίες: τηλ 2431350637

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

- Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία,
- Υγειονομικά Κέντρα,
- Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών,
- Αγροτικά Ιατρεία,
- Κέντρα Υγείας,
- Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
- Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών,
- Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού,
- Τοπική Αυτοδιοίκηση,
- ΚΕΕΛΠΝΟ,
- ΟΚΑΝΑ,
- Ι.Κ.Α.,
- ΔΕΗ,
- Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων

Δρ. Παρθένης  Δημήτριος

Δελτίο τύπου 11/8/2017

August 11, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/8/2017

Με αφορμή διάφορες οχλήσεις που δέχτηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων ενόψει της επικείμενης πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες φύλαξης και για να μην αιωρούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για το αδιάβλητο των διαδικασιών πρόσληψης, σας ενημερώνουμε ότι, η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ακολουθήσει αυστηρά και με διαφάνεια όπως έπραξε και στο παρελθόν όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Α.Σ.Ε.Π σε ότι αφορά την πρόσληψη του προσωπικού φύλαξης. Δηλαδή οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης, πλυντών όπως επίσης επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, γίνονται αποκλειστικά μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

August 4, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

August 2, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

Αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣE ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η΄ ΣΙΤΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΞΗΣ

Παραλαβή νέων σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

July 19, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Fresenius 5008s on line.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΜΤΝ έχει δυναμικότητα 85 ασθενών σε 2 βάρδιες ημερησίως με 15 μηχανήματα Fresenius 5008s on line και 10 μηχανήματα Fresenius 4008. Διαθέτει κίτρινη μονάδα για ηπατικούς ασθενείς και 1 μηχάνημα αιμοκάθαρσης Fresenius 4008s για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ.

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας της ΜΤΝ έγκεινται στην πολυετή εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών αιμοκάθαρσης (35 χρόνια περίπου), στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στη χρήση ποιοτικών αναλώσιμων υλικών (φίλτρα) και στην υποστήριξη και διασύνδεσή της από άλλα ιατρικά τμήματα του Νοσοκομείου μας.

nefr1

nefr2_1

Δελτίο τύπου 29/6/2017

June 29, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

 

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 29-6-2017

Γραμμή ζωής και ελπίδας δημιουργήθηκε χθες μεταξύ του Νοσοκομείου Τρικάλων και των Νοσοκομείων Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και Ευαγγελισμός της Αθήνας. Αφορούσε τη δωρεά οργάνων σε τέσσερεις συνανθρώπους μας από δότη που νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου μας. Η αιτία νοσηλείας ήταν βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο που οδήγησε σε εγκεφαλικό θάνατο και τα όργανά του δωρήθηκαν μετά από συναίνεση των συγγενών.

Στη διαδικασία της δωρεάς συμμετείχαν οι ιατροί Παράφορου (Συντονίστρια Διευθύντρια ΜΕΘ και τοπική συντονίστρια μεταμοσχεύσεων), οι ιατροί της ΜΕΘ Ευθυμιάδη, Παγδάτογλου, Κουκουμπάνη, Παγκάκη, Τσιόκα, Ιωαννίδου και οι αναισθησιολόγοι Πολύζου και Μάστορα, το προσωπικό της ΜΕΘ καθώς και το προσωπικό του χειρουργείου.

Ο κεντρικός συντονισμός της διαδικασίας έγινε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ συνέβαλε στην ταχεία μεταφορά των μοσχευμάτων.

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Τ εκφράζει δημόσια την ευαρέσκειά της για τις αποτελεσματικές και συντονισμένες ενέργειες του Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου που διαχειρίστηκε την όλη διαδικασία.

Εμβολιαστική κάλυψη παιδιών A’ δημοτικού σχ. έτους 2016-2017

June 23, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

 

fonto1212b

Παρουσίαση για την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών A’ δημοτικού  Σχολικού Έτους 2016-2017