Παρουσίαση εργασίας στο 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

November 15, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.

 

Κυριακή Παγδάτογλου – Σπυροπούλου1, Βασιλική Καταφυγιώτη2, Χριστίνα Κατσή3, Αικατερίνη Γιουβρή4, Αγορίτσα Αργυρίου5, Χριστίνα Νταλαμπίρα6, Χρήστος Νταϊλιάνης7, Αναστασία Λύχου8, Δημήτριος Παρθένης9, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης10

 

  1. Ιατρός Πνευμονολόγος, M.D.,  Διευθύντρια ΜΕΘ Γ.Ν. Τρικάλων
  2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, MSc, Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν. Τρικάλων
  3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, MSc, Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν. Τρικάλων
  4. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  5. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  6. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  7. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  8. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  9. Ιατρός Αγγειοχειρουργός, M.D., MSc, PhD, Διοικητής Γ.Ν. Τρικάλων
  10. Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι περιοχές προέλευσης των μεταναστών που προσέρχονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από επιδημιολογικό προφίλ λοιμωδών νοσημάτων με σημαντικές αποκλίσεις από αυτό των ευρωπαϊκών χωρών. Η γνώση για τη γενική κατάσταση υγείας του πληθυσμού των μεταναστών και ειδικότερα για τα πνευμονολογικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, έχει βαρύνουσα σημασία τόσο για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη της διασποράς νοσημάτων.

Σκοπός: Η διερεύνηση των αναγκών πρόληψης και θεραπείας στον υπό μελέτη πληθυσμό για τη βέλτιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας από μεταδοτικά νοσήματα.

Υλικό – μέθοδος: Καταγράφηκε με τη χρήση του επίσημου πρωτοκόλλου επιτήρησης του ECDC πληθυσμός μεγέθους Ν=236 άτομα. Η καταγραφή έγινε από τους Επισκέπτες Υγείας του  Γ.Ν. Τρικάλων, παρουσία διερμηνέων του ΟΗΕ, κατά  δήλωση – χωρίς  αντικειμενική εξέταση, στις 17 έως 19 Αυγούστου 2016 στο χώρο φιλοξενίας του νομού Τρικάλων. Η καταγραφή αφορούσε λοιμώδη και χρόνια νοσήματα  και  εμβολιαστική κάλυψη. Η στατιστική ανάλυση  έγινε με πακέτο SPSS 20.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις απαντήσεις βρέθηκε Ενεργός Φυματίωση  στο 0,4% (n=1) του πληθυσμού, Θετική Φυματινοαντίδραση στο 0,4% (n=1) του πληθυσμού, Καρκίνος στο 0% του πληθυσμού, Βρογχικό Άσθμα στο 2,5% (n=6) του πληθυσμού και καπνιστές ήταν το 22% (n=52) του πληθυσμού, ενώ το Αντιφυματικό εμβόλιο – BCG είχε γίνει μόνο στο 31,8% ( n=75) του πληθυσμού και το Αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PPSV23) στο 1,7% (n=4) του πληθυσμού.

Συμπεράσματα:  Ο υπό μελέτη πληθυσμός δεν εξομοιώνεται με τον γενικό. Σημειώνεται η απουσία λοιμωδών νοσημάτων, ενώ η επικράτηση  των  χρόνιων είναι   μικρότερη του γενικού πληθυσμού. Μικρή παρουσιάζεται η εμβολιαστική κάλυψη. Κρίνεται απαραίτητη η ένταξη του πληθυσμού στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Λέξεις κλειδιά: μετανάστες, κατάσταση υγείας, πνευμονολογικά νοσήματα, εμβολιαστική κάλυψη

ABSTRACT

Introduction: The areas of origin where refugees come from and arrive in Greece the recent years are characterized by an epidemiological profile of infectious diseases with significant deviations from this of European countries. The knowledge of the refugee population’s general health status, and in particular of the pulmonary diseases, such as tuberculosis, is of paramount importance for both early diagnosis and treatment and for the prevention of spreading of diseases.

Purpose: The investigation of the needs of prevention and treatment in the studied population for the optimal assurance of Public Health from communicable diseases.

Material – method: The population under investigation was N = 236 individuals, who were recorded using the official surveillance protocol of ECDC. The registration was done by the Health Visitors of General Hospital of Trikala, with the presence of UN interpreters, by statement – without an objective physical examination, on 17th-19th August 2016, in the hospitality camp of ​​the district of Trikala. The recording concerned the infectious and chronic diseases and the immunization coverage. The statistical analysis was done with the SPSS 20 package.

Results: According to the responses, Active Tuberculosis was found in 0.4% (n = 1) of the population, Positive Mantoux Test in 0.4% (n = 1) of the population, Cancer in 0% of the population, Bronchial Asthma at 2.5 % of the population and smokers were 22% (n = 52) of the population, while only 31.8% (n = 75) of the population got immunized by the use of BCG vaccine and 1.7% (n = 4) of the population by the use of the vaccine against Pneumococcal  disease(PPSV23).

Conclusions: The under study population does not assimilate to the general population. The absence of infectious diseases is noted, while the prevalence of chronic diseases is lower than the general’s  population. Immunization coverage is low. It is necessary to include the population in the national immunization program.

Key words: refugees, health status, pulmonary diseases, immunization coverage.

Αντιβιοτικά: Ή εμείς ή αυτά!

November 15, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Άρθρο Δημητρίου Παρθένη, Διοικητή του Νοσοκομείου Τρικάλων, όπως δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ», στις 15 Νοεμβρίου 2017

Arthro_Partheni

Ημερίδα «Μητρικός θηλασμός»

November 2, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Ημερίδα «Μητρικός θηλασμός»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, 10.00 – 13.00 στο ΑΝΑΝΤΙ CITY RESORT

afisa_mitrikos_thilasmos_CURVES_res_2

 

Χορηγός: “ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ” ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΡΡΙΑΝΟΥ 11 έναντι νοσοκομείου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

October 27, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή Υπηρεσιών Παιδιάτρων & Παθολόγου

Ανακοίνωση

October 26, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αρίθμ. 738/30/6-10-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Τρικάλων και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών τα ραντεβού για Μαστογραφία έχουν διπλασιαστεί.

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δελτίο τύπου 31/8/2017

August 31, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ  2017-2018

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων  λαμβάνοντας υπόψιν την:

1. Αρ. πρωτ Γ4Α/γ.π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου «Ίδρυση Δημόσιων ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας

2. Το ΦΕΚ τέυχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αρ. 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κων/νου «Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών ΙΕΚ

3. Το αρ πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, εγκύκλιος «Εύρυθμη  λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

4. Την  αρ.πρωτ 23533 / 29-08-2017 Έγκριση του κ.Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων

Ανακοινώνει:

Ότι  στο  ΔΙΕΚ  Γ.Ν.Τρικάλων  «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) εγγραφές καταρτιζομένων στο  Α εξάμηνο για την  σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργούνται  από:  1/9/17 έως και 15/9/2017

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ  (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες  9 π.μ – 1 μ.μ.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1 Σχετική αίτηση(παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των  αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος (υποχρεωτικό)

2 Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο (πρωτότυπος και φωτοτυπία).

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου, θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών, που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία (υποχρεωτικό)

Ž3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ. Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου (υποχρεωτικό)

4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5 ΑΜΚΑ

6 Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου.

7 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

8 Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3, απαιτείται  η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους  χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β)

Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν.Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Πληροφορίες: τηλ 2431350637

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:

- Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία,
- Υγειονομικά Κέντρα,
- Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών,
- Αγροτικά Ιατρεία,
- Κέντρα Υγείας,
- Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
- Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών,
- Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού,
- Τοπική Αυτοδιοίκηση,
- ΚΕΕΛΠΝΟ,
- ΟΚΑΝΑ,
- Ι.Κ.Α.,
- ΔΕΗ,
- Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π

 

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων

Δρ. Παρθένης  Δημήτριος

Δελτίο τύπου 11/8/2017

August 11, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11/8/2017

Με αφορμή διάφορες οχλήσεις που δέχτηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου Τρικάλων ενόψει της επικείμενης πρόσληψης προσωπικού για ανάγκες φύλαξης και για να μην αιωρούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για το αδιάβλητο των διαδικασιών πρόσληψης, σας ενημερώνουμε ότι, η Διοίκηση του Νοσοκομείου θα ακολουθήσει αυστηρά και με διαφάνεια όπως έπραξε και στο παρελθόν όλες τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Α.Σ.Ε.Π σε ότι αφορά την πρόσληψη του προσωπικού φύλαξης. Δηλαδή οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης, πλυντών όπως επίσης επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, γίνονται αποκλειστικά μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

August 4, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού

August 2, 2017 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού 

Αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣE ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η΄ ΣΙΤΙΣΗΣ Η΄ ΦΥΛΑΞΗΣ

Παραλαβή νέων σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης

July 19, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

Ολοκληρώθηκε η παραλαβή και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης Fresenius 5008s on line.

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ΜΤΝ έχει δυναμικότητα 85 ασθενών σε 2 βάρδιες ημερησίως με 15 μηχανήματα Fresenius 5008s on line και 10 μηχανήματα Fresenius 4008. Διαθέτει κίτρινη μονάδα για ηπατικούς ασθενείς και 1 μηχάνημα αιμοκάθαρσης Fresenius 4008s για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΜΕΘ.

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας της ΜΤΝ έγκεινται στην πολυετή εμπειρία στον τομέα παροχής υπηρεσιών αιμοκάθαρσης (35 χρόνια περίπου), στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στη χρήση ποιοτικών αναλώσιμων υλικών (φίλτρα) και στην υποστήριξη και διασύνδεσή της από άλλα ιατρικά τμήματα του Νοσοκομείου μας.

nefr1

nefr2_1