Προμήθεια φορητού ακτινοσκοπικού C-APM ορθοπεδικού – υποέργο 7

June 9, 2020 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προμήθειες

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση : Καρδίτσης 56, Τ.Κ.42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ./FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email : gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητού ακτινοσκοπικού C-APM ορθοπεδικού – υποέργο 7

ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 19/2020»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΕΠ «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» με MIS5022174

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων Μεικτής Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ C-ARMΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ, CPV: 33111400-5» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 137.080,00€ με ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της προμήθειας και εγκατάστασης, του 1ου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην συνέχεια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ C-ARM ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ CPV: 33111400-5

1Α) Προμήθεια και Εγκατάσταση Φορητού Ακτινοσκοπικού C_ARM Ορθοπεδικού 85.000,00 €
1Β) «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής» για τον 1ο χρόνο μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας 7.440,00 €
1Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: «Παροχή Υπηρεσιών πλήρους Συντήρησης και επισκευής» για έξι (6) έτη μετά το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1ου έτους συντήρησης  44.640,00 €

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020 και ώρα 18.00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Προκήρυξη της διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο προς δημοσίευση την 9/6/2020.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ­­–>Νοσοκομείο Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.trikalahospital.gr).

Συνημμένα αρχεία:

1)      ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 19/2020

2)      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3)      ΕΕΕΣ PDF

4)      ΕΕΕΣ XML

5)      ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  797/35/29-9-2020 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 6ΜΝΘ46907Φ-5ΤΚ), εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108).”

“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  875/38/15-10-2020 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 6Ν2Γ46907Φ-Ν6Ω), αποφασίστηκε η αναστολή του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108) έως την έκδοση και κοινοποίηση της Απόφασης της ΑΕΠΠ για την εξέταση της Προδικαστικής Προσφυγής που κατατέθηκε από την εταιρεία GE HEALTHCARE AE.”

“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  1082/47/10-12-2020 Απόφαση  ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: 6ΞΔΝ46907Φ-ΓΚΨ), έγινε δεκτή η απόσυρση της προσφοράς με α/α ΕΣΗΔΗΣ 183889 της εταιρείας ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108)”

“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  1126/49/23-12-2020 Απόφαση  ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: ΩΔΧΗ46907Φ-ΞΨΧ) αποφασίστηκε η συμμόρφωση με την υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ  και η ακύρωση της υπ’ άριθμ. 797/35/29-9-2020 Απόφασης ΔΣ στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108).”
    .
“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  59/3/28-1-2021 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: ΨΒ3Ζ46907Φ-4ΕΑ) εγκρίθηκε το νέο πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 1619/2020 Απόφαση ΑΕΠΠ στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108). “
.
“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  3845/12-2-2021  Απόφαση  Διοικητή του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ:6ΗΗΥ46907Φ-Ι5Μ) ορίστηκε η Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00πμ ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών  στο πλαίσιο του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Αριθμό Διακήρυξης 19/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 92108) “
.
“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’άριθμ. 175/8/26-2-2021  Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΞΡΞ46907Φ-437) εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92108 (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 19/2020) για την προμήθεια και Εγκατάσταση Φορητού Ακτινοσκοπικού C-arm Ορθοπεδικού. “
.
“Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’άριθμ. 276/12/31-3-2021 Απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6Ω2Τ46907Φ-ΗΦΒ) εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο του διαγωνισμού με α/α ΕΣΗΔΗΣ 92108 (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 19/2020) για την προμήθεια και Εγκατάσταση Φορητού Ακτινοσκοπικού C-arm Ορθοπεδικού.”