Προμήθεια μηχάνημα συνεχών μεθόδων αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) ΤΕΜ.2

June 4, 2020 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προμήθειες

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση : Καρδίτσης 56, Τ.Κ.42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ./FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email : gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού

ΘΕΜΑ :  «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 18/2020 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΕΠ «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» με MIS5022174

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ (ΜΕΘ) ΤΕΜ. 2» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 60.310,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του 1ου έτους συντήρησης μετά την λήξη εγγύησης καλής λειτουργίας και δικαιωμάτων προαίρεσης, στο πλαίσιο προώθησης των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τους κανόνες / νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊου. Αναλυτικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

Α) Προμήθεια Μηχανημάτων Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμάχια δύο (2)

CPV: 33181300-5

37.000,00€

Β) «Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής» για τον 1ο χρόνο μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας (για τα 2 τεμάχια)

3.330,00€

Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: «Παροχή Υπηρεσιών πλήρους Συντήρησης και επισκευής» για έξι (6) έτη μετά το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1ου έτους συντήρησης  (για τα 2 τεμάχια)

19.980,00€

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της διακήρυξης και το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15/6/2020 και ώρα 14:30 μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16/6/2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο για να δημοσιευθεί την Πέμπτη 4/6/2020.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ­­–>Νοσοκομείο Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.trikalahospital.gr)

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 1)ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 18/2020

2)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

3)ΤΕΥΔ

4)ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.  865/38/15-10-2020 Απόφαση  ΔΣ  του ΓΝ Τρικάλων (ΑΔΑ: ΨΛΙΖ46907Φ-ΝΤΦ), εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών του Επαναληπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 18/2020 για την Προμήθεια και εγκατάσταση «Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) τεμ. 2.

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ. 917/39ης/30-10-2020 Απόφαση  ΔΣ (ΑΔΑ: Ω6ΨΟ46907Φ-ΩΜΙ), εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των Ενστάσεων των εταιρειών ΤΕΧΟΪΑΤΡΙΚΗ-Κ.ΔΟΥΛΓΚΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και ΜΠΑΞΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ κατά της υπ΄αριθμ.865/38ης/15-10-2020 Απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου, σχετική με έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης  του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 18/2020.
.
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’αριθμ. 663/40/17-10-2022 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε το πρακτικό επαναξιολόγησης της ένστασης σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022  Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την προμήθεια και εγκατάσταση Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ. 2
.
Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’αριθμ. 804/47/6-12-2022 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε το πρακτικό επαναξιολόγησης της προσφοράς σε συνέχεια της υπ’αριθμ. ΑΑ29/15-3-2022 Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Λάρισας για την προμήθεια και εγκατάσταση Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ. 2

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’αριθμ. 107/7/16-2-2023 Απόφαση ΔΣ εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση Μηχάνημα Συνεχών Μεθόδων Αιμοδιήθησης (ΜΕΘ) Τεμ. 2 με το οποίο ματαιώνεται ο διαγωνισμός βάσει του άρθρου 106 του ν.4412/2016