Γενικές Πληροφορίες Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Διοικητική−Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

        Υποδιεύθυνση Διοικητικού

        Υποδιεύθυνση Τεχνικού

 

Κάθε Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε Τμήματα ως ακολούθως:

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

 Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 Τμήμα Γραμματείας

 Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

 Τμήμα Κίνησης Ασθενών

 Τμήμα Οικονομικού

 Επιστασίας− Ιματισμού

    Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Τεχνικού

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας