Τομείς και Τμήματα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων.

Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2889/2001 ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαρθρώνεται σε οκτώ (8) τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαρθρώνεται σε οκτώ (8) τμήματα, που καλύπτουν τα Τμήματα και τις Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα και τα Χειρουργεία.

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Διαρθρώνεται σε έξι (6) τμήματα που καλύπτουν τον Εργαστηριακό Τομέα, τον Τομέα Ψυχικής Υγείας, τα Εξωτερικά Τακτικά Ιατρεία και τα Διατομεακά Τμήματα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄) η οποία αποτελείται από:

 Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Πρόεδρο,
Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα,
Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:
Μπιτσάκη Αντωνία