Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Παγκόσμιας Υγείας στο Amsterdam το 1994

Τα δικαιώματα των ασθενών

 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσέγγισης στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του,
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του,
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί σε κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ακόμη και για τους πιθανούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από αυτή. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται από το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του,
 • Ο ασθενής δικαιούται να πληροφορηθεί ότι αφορά την κατάσταση του από τον Διευθυντή της Κλινικής,
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα, στο μέτρο και στις πραγματικές συνθήκες που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο απόρρητος χαρακτήρας των εγγράφων που τον αφορούν είναι εγγυημένος,
 • Κάθε ένας, έχει το δικαίωμα να γίνονται σεβαστές, οι ηθικές και πολιτιστικές του αξίες, καθώς και οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές του πεποιθήσεις,
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ’ αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων.

Οι υποχρεώσεις των συνοδών

 • Αυστηρή τήρηση του ωραρίου επισκεπτηρίων,
 • Συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας της Διοίκησης και των Τμημάτων του Νοσοκομείου,
 • Διατήρηση του χώρου καθαρού και σεβασμός στην περιουσία του Νοσοκομείου,
 • Συνεργασία με όλους αυτούς που καθημερινά μοχθούν για την υγεία των ασθενών,
 • Συμβολή των συνοδών στην προσπάθεια του τμήματος Αιμοδοσίας για κάλυψη των αναγκών σε αίμα.