Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του ν. 4990/2022

Υπεύθυνος Παρακολούθησης και Παραλαβής Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.) του ν. 4990/2022

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου) ορίζεται η υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), κα Φάη Χρυσή Άρτεμις

Οι (εσωτερικές) αναφορές μπορεί να υποβληθούν, επώνυμα ή ανώνυμα, με τους εξής τρόπους:

1.Εγγράφως:

– Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην έδρα του Νοσοκομείου (Καρδίτσης 56, Τ.Κ. 42131, Τρίκαλα) σε φάκελο που φέρει την ένδειξη «Υπόψη Υ.Π.Π.Α.» ή «Αναφορά του ν. 4990/2022» ή άλλη ένδειξη που να υποδηλώνει ότι η αναφορά εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 4990/2022.

–Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση yppa@trikalahospital.gr

2.Προφορικώς:

– Μέσω προσωπικής συνάντησης του αναφέροντος με τον Υ.Π.Π.Α., κατόπιν αιτήματος το οποίο υποβάλλεται είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση yppa@trikalahospital.gr είτε προφορικώς στην τηλεφωνική γραμμή 2431350635