Ιστορικό

Ιστορική εξέλιξη του Νοσοκομείου

 1. Με την υπ αριθμό 92050/41 κοινής απόφασης των Υπουργείων Υγιεινής και Οικονομικών έχουμε τη σύσταση , με την επωνυμία “ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ” βάσει του άρθρου 6 του Α.Ν. 2769/41. Το Νοσοκομείο αρχίζει να λειτουργεί στις 27-04-1942.
 2. Το από 29.10.48 Β.Δ “Περί κυρώσεως του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων”, δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 296/19-11-48 ΦΕΚ , Τεύχος Α’ και αναφέρει ότι το Νοσοκομείο Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
 3. Δυνάμει του άρθρου 7 του Ν.Δ 2592/18-11-53 “Περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης” υπάγεται στις διατάξεις του Ν,Δ ΦΕΚ 254/53.
 4. Στο υπ΄ αριθμό 110/25-4-56 ΦΕΚ, Τεύχος Α’, αναφέρεται η αναμόρφωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. Βάσει των Ν.Δ. 2592/53 και 3097/54 το Νοσοκομείο λειτουργεί με την επωνυμία ‘Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων’.
 5. Τροποποίηση του οργανισμού, με το από 27-2-59 Β.Δ που δημοσιεύτηκε στο Φεκ 57/26-3-59 , Τεύχος Α’, αυξάνοντας των αριθμό των νοσηλευτικών κλινών σε εβδομήντα πέντε (75).
 6. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 784/62 Β.Δ , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 200/20-11-62 ΦΕΚ, Τεύχος Α’.
 7. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 344/64 Β.Δ που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 99/19-6-64 ΦΕΚ, Τεύχος Α’.
 8. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 66/65 Β.Δ που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 16/1-2-65 ΦΕΚ, Τεύχος Α’.
 9. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 859/75 Π.Δ , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 274/4-12-75ΦΕΚ, Τεύχος Α’ . Αυξήθηκε ο αριθμός των κλινών σε ογδόντα πέντε (85) και επαναπροσδιορίστηκε η διάρθρωση των υπηρεσιών.
 10. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 964/77 Π.Δ , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 324/20-10-77 , Τεύχος Α’.
 11. Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από 534/79 Π.Δ , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 164/79 ΦΕΚ , Τεύχος Α’.
 12. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την η από Δ2γ/οικ. 26247 Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 1075/79 ΦΕΚ , Τεύχος Α’.
 13. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με το από Π.Δ 1165 /81 , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 285/81 ΦΕΚ , Τεύχος Α’.
 14. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 2649/7-3-84 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 125/84 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 15. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 7068/12-6-84 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 382/13-6-84 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 16. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 14132/86 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 640/86 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 17. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 7928 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 322/31-5-88 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 18. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 8237/24-19-88 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 802/2-11-88 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 19. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Α3β/οικ. 1947/28-2-89 υπουργική απόφαση.
 20. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Υ4α/3088 /3-8-93 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 635/19-8-93 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.
 21. Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων με την από Υ4α/6056/2005 Υπουργική Απόφαση , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθμό 1735/28-11-2006 ΦΕΚ , Τεύχος Β’.