Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος

October 16, 2020 in Νέα του ΓΝΤ, Προκηρύξεις, Προμήθειες

ethnosimo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
5η Υγειονομική Περιφέρεια
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο : Προμηθειών (Διαγωνισμοί)
Δ/νση : Καρδίτσης 56, Τ.Κ.42131 ΤΡΙΚΑΛΑ
Τηλ./FAX: 24313-50702 / 24310-35157
Email : gnt.promitheies@trikalahospital.gr
Πληροφορίες: Β. Τσιάντου, Μ. Χρυσικού

Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος, πλήρες, τεμάχια (2) δύο

ΘΕΜΑ : «ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο ΕΠ «ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020» με MIS5022174

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ (2)ΔΥΟ» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 310.240,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της προμήθειας του εξοπλισμού, του 1ου έτους συντήρησης μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και των δικαιωμάτων προαίρεσης, ΜΕ ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ στο πλαίσιο προώθησης των έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τους κανόνες/νομοθεσία περί της έκτακτης συνθήκης λόγω κορωνοϊού.

α/α Περιγραφή Προϋπολογισθείσα Δαπάνη με ΦΠΑ
1 Προμήθεια Λαπαροσκοπικού Συστήματος, πλήρες, τεμάχια (2) δύο CPV: 33162000-3 280.000,00€
2 Παροχή υπηρεσιών πλήρους συντήρησης και επισκευής για τον 1ο χρόνο μετά την εγγύηση καλής λειτουργίας CPV: 50421000-2 4.320,00€
3 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και επισκευής» για έξι (6) έτη μετά το πέρας εγγύησης καλής λειτουργίας και του 1ου έτους συντήρησηςCPV: 50421000-2 25.920,00€

 

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολοτων ειδών της διακήρυξης και το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr (A/A ΕΣΗΔΗΣ 96338)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 2-11-2020 και ώρα 18.00μ.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6-11-2020 και ώρα 10:00π.μ.

Προκήρυξη της διακήρυξης εστάλη προς δημοσίευση στο τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12-10-2020.

Η παρούσα περίληψη εστάλη στον ελληνικό τύπο προκειμένου να δημοσιευθεί την Παρασκευή 16-10-2020.

Η διακήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ www.dypethessaly.gr (Προμήθειες ΕΣΠΑ­­–> Νοσοκομείο Τρικάλων) και στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (www.trikalahospital.gr)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

1 )ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2020

2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

3) ΕΕΕΣ PDF

4) ΕΕΕΣ XML

5) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Απόφαση Διοικητή 2020-11-11

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.988/43ης/20-11-2020 (ΑΔΑ:Ω0Χ846907Φ-2Υ2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 96338) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ (2)».

Το ΔΣ του ΓΝ Τρικάλων με την υπ΄αριθμ.1083/47ης/10-12-2020 Απόφαση (ΑΔΑ:ΨΨΣΨ46907Φ-Χ56), ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αριθμό Διακήρυξης 30/2020 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 96338) για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΛΗΡΕΣ, ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΥΟ(2)» στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020.