Παρουσίαση εργασίας στο 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο

November 15, 2017 in Νέα του ΓΝΤ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ.

 

Κυριακή Παγδάτογλου – Σπυροπούλου1, Βασιλική Καταφυγιώτη2, Χριστίνα Κατσή3, Αικατερίνη Γιουβρή4, Αγορίτσα Αργυρίου5, Χριστίνα Νταλαμπίρα6, Χρήστος Νταϊλιάνης7, Αναστασία Λύχου8, Δημήτριος Παρθένης9, Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης10

 

  1. Ιατρός Πνευμονολόγος, M.D.,  Διευθύντρια ΜΕΘ Γ.Ν. Τρικάλων
  2. Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, MSc, Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν. Τρικάλων
  3. Νοσηλεύτρια ΠΕ, BSc, MSc, Γραφείο Ελέγχου Λοιμώξεων, Γ.Ν. Τρικάλων
  4. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  5. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  6. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  7. Επισκέπτης Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  8. Επισκέπτρια Υγείας Γ.Ν. Τρικάλων
  9. Ιατρός Αγγειοχειρουργός, M.D., MSc, PhD, Διοικητής Γ.Ν. Τρικάλων
  10. Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Οι περιοχές προέλευσης των μεταναστών που προσέρχονται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται από επιδημιολογικό προφίλ λοιμωδών νοσημάτων με σημαντικές αποκλίσεις από αυτό των ευρωπαϊκών χωρών. Η γνώση για τη γενική κατάσταση υγείας του πληθυσμού των μεταναστών και ειδικότερα για τα πνευμονολογικά νοσήματα, όπως η φυματίωση, έχει βαρύνουσα σημασία τόσο για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη της διασποράς νοσημάτων.

Σκοπός: Η διερεύνηση των αναγκών πρόληψης και θεραπείας στον υπό μελέτη πληθυσμό για τη βέλτιστη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας από μεταδοτικά νοσήματα.

Υλικό – μέθοδος: Καταγράφηκε με τη χρήση του επίσημου πρωτοκόλλου επιτήρησης του ECDC πληθυσμός μεγέθους Ν=236 άτομα. Η καταγραφή έγινε από τους Επισκέπτες Υγείας του  Γ.Ν. Τρικάλων, παρουσία διερμηνέων του ΟΗΕ, κατά  δήλωση – χωρίς  αντικειμενική εξέταση, στις 17 έως 19 Αυγούστου 2016 στο χώρο φιλοξενίας του νομού Τρικάλων. Η καταγραφή αφορούσε λοιμώδη και χρόνια νοσήματα  και  εμβολιαστική κάλυψη. Η στατιστική ανάλυση  έγινε με πακέτο SPSS 20.

Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις απαντήσεις βρέθηκε Ενεργός Φυματίωση  στο 0,4% (n=1) του πληθυσμού, Θετική Φυματινοαντίδραση στο 0,4% (n=1) του πληθυσμού, Καρκίνος στο 0% του πληθυσμού, Βρογχικό Άσθμα στο 2,5% (n=6) του πληθυσμού και καπνιστές ήταν το 22% (n=52) του πληθυσμού, ενώ το Αντιφυματικό εμβόλιο – BCG είχε γίνει μόνο στο 31,8% ( n=75) του πληθυσμού και το Αντιπνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PPSV23) στο 1,7% (n=4) του πληθυσμού.

Συμπεράσματα:  Ο υπό μελέτη πληθυσμός δεν εξομοιώνεται με τον γενικό. Σημειώνεται η απουσία λοιμωδών νοσημάτων, ενώ η επικράτηση  των  χρόνιων είναι   μικρότερη του γενικού πληθυσμού. Μικρή παρουσιάζεται η εμβολιαστική κάλυψη. Κρίνεται απαραίτητη η ένταξη του πληθυσμού στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Λέξεις κλειδιά: μετανάστες, κατάσταση υγείας, πνευμονολογικά νοσήματα, εμβολιαστική κάλυψη

ABSTRACT

Introduction: The areas of origin where refugees come from and arrive in Greece the recent years are characterized by an epidemiological profile of infectious diseases with significant deviations from this of European countries. The knowledge of the refugee population’s general health status, and in particular of the pulmonary diseases, such as tuberculosis, is of paramount importance for both early diagnosis and treatment and for the prevention of spreading of diseases.

Purpose: The investigation of the needs of prevention and treatment in the studied population for the optimal assurance of Public Health from communicable diseases.

Material – method: The population under investigation was N = 236 individuals, who were recorded using the official surveillance protocol of ECDC. The registration was done by the Health Visitors of General Hospital of Trikala, with the presence of UN interpreters, by statement – without an objective physical examination, on 17th-19th August 2016, in the hospitality camp of ​​the district of Trikala. The recording concerned the infectious and chronic diseases and the immunization coverage. The statistical analysis was done with the SPSS 20 package.

Results: According to the responses, Active Tuberculosis was found in 0.4% (n = 1) of the population, Positive Mantoux Test in 0.4% (n = 1) of the population, Cancer in 0% of the population, Bronchial Asthma at 2.5 % of the population and smokers were 22% (n = 52) of the population, while only 31.8% (n = 75) of the population got immunized by the use of BCG vaccine and 1.7% (n = 4) of the population by the use of the vaccine against Pneumococcal  disease(PPSV23).

Conclusions: The under study population does not assimilate to the general population. The absence of infectious diseases is noted, while the prevalence of chronic diseases is lower than the general’s  population. Immunization coverage is low. It is necessary to include the population in the national immunization program.

Key words: refugees, health status, pulmonary diseases, immunization coverage.